புனித வார வழிபாடுகள் பண்டத்தரிப்பு பங்கு – 2024

புனித வார வழிபாடுகள் பண்டத்தரிப்பு பங்கு – 2024 குருத்து ஞாயிறு திருப்பலிகள் காலை 6.00 மணி புனித பத்திமா அன்னை ஆலயம் – பண்டத்தரிப்பு காலை.

இன்று 15/03/2024 பண்டத்தரிப்பு பங்கில் நடந்த வீதி வழி பெரிய சிலுவைப் பாதைத் தியானத்தின் சில பதிவுக

இன்று 15/03/2024 பண்டத்தரிப்பு பங்கில் நடந்த வீதி வழி பெரிய சிலுவைப் பாதைத் தியானத்தின் சில பதிவுக

மாதத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி 02.03.2024 பண்டத்தரிப்பு புனித பத்திமாஅன்னை திருத்தலத்திலிருந்து

https://youtu.be/AtdcAKeeSp0