புனித வார வழிபாடுகள் பண்டத்தரிப்பு பங்கு – 2024

புனித வார வழிபாடுகள் பண்டத்தரிப்பு பங்கு – 2024 குருத்து ஞாயிறு திருப்பலிகள் காலை 6.00 மணி புனித பத்திமா அன்னை ஆலயம் – பண்டத்தரிப்பு காலை.

மாதத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி 02.03.2024 பண்டத்தரிப்பு புனித பத்திமாஅன்னை திருத்தலத்திலிருந்து

https://youtu.be/AtdcAKeeSp0

07 Jan 2024 | Holy Mass in Tamil (Sunday Mass) | ஞாயிறு திருப்பலி | புனித பத்திமா அன்னை ஆலயம்

07 Jan 2024 | Holy Mass in Tamil (Sunday Mass) | ஞாயிறு திருப்பலி | புனித பத்திமா அன்னை ஆலயம் https://www.youtube.com/watch?v=-a75AGvj4tk&t=3s

வருடத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி-06.01.2024 பண்டத்தரிப்பு புனிதபத்திமாஅன்னை திருத்தலத்திலிருந்து

வருடத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி-06.01.2024

புத்தாண்டு திருப்பலி 01.01.2024

புத்தாண்டு திருப்பலி 01.01.2024

புனிதம் நிறைந்த மரியன்னையின் திருச் செபமாலை பூங்கா அமைப்பதற்கான வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன

புனிதம் நிறைந்த மரியன்னையின் திருச் செபமாலை பூங்கா அமைப்பதற்கான வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன..

மாதத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி 02.12.2023 பண்டத்தரிப்பு புனித பத்திமாஅன்னை திருத்தலத்திலிருந்து

மாதத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி 04.11.2023 பண்டத்தரிப்பு புனித பத்திமாஅன்னை திருத்தலத்திலிருந்து

1 ஆம் நாள் திரிதின ஆராதனை| பண்டத்தரிப்பு புனிதம்மிக்க பத்திமா அன்னையின்காட்சிகளின் நிறைவுவிழா – 2023

2 ஆம் நாள் திரிதின ஆராதனை| பண்டத்தரிப்பு புனிதம்மிக்க பத்திமா அன்னையின்காட்சிகளின் நிறைவுவிழா – 2023

2 ஆம் நாள் திரிதின ஆராதனை| பண்டத்தரிப்பு புனிதம்மிக்க பத்திமா அன்னையின்காட்சிகளின் நிறைவுவிழா – 2023