புத்தாண்டு திருப்பலி 01.01.2024

புத்தாண்டு திருப்பலி 01.01.2024

மாதத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி 02.12.2023 பண்டத்தரிப்பு புனித பத்திமாஅன்னை திருத்தலத்திலிருந்து

2 ஆம் நாள் திரிதின ஆராதனை| பண்டத்தரிப்பு புனிதம்மிக்க பத்திமா அன்னையின்காட்சிகளின் நிறைவுவிழா – 2023

2 ஆம் நாள் திரிதின ஆராதனை| பண்டத்தரிப்பு புனிதம்மிக்க பத்திமா அன்னையின்காட்சிகளின் நிறைவுவிழா – 2023

மாதத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி 07.10.2023 பண்டத்தரிப்பு புனித பத்திமாஅன்னை திருத்தலத்திலிருந்து

மாதத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி 02.09.2023

மாதத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி 02.09.2023

  மாதத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி 02.09.2023  

மாதத்தின் முதற்சனிக்கிழமை திருப்பலி 05.08.2023 பண்டத்தரிப்பு புனித பத்திமாஅன்னை திருத்தலத்திலிருந்து

8ஆம் நாள் நவநாள் திருப்பலி – 11.05.2023